Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Deklaracja dostępności strony internetowej BIP Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż ŁSI Sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-30.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dział Organizacyjno, kontakt@lsi.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 664-91-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi usytuowany jest przy ul. Wólczańskiej 17.

 • pochylnia przy wejściu do budynku;
 • oświetlenie z zewnątrz budynku;
 • wjazd do nieruchomości przez bramę otwieraną automatycznie;
 • na parkingu wewnętrznym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • schodołaz;
 • sala obsługi na parterze w budynku nr 1;
 • czytelne oznaczenie pomieszczeń;
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • na chwilę obecną w budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis ŁSI Sp. z o.o. w Łodzi zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry