Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

„Zakup programów, komputerów oraz zasilacza awaryjnego na potrzeby ŁSI sp. z o.o.” nr postępowania BZZ.2291.9.22

Postępowanie Zakup oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o.o.znajduje siępod adresem:

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/338558/zakup-programow-komputerow-oraz-zasilacza-awaryjnego-na-potrzeby-lsi-sp-z-o-o

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź (dalej: „ŁSI”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego ŁSI informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ŁSI z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000243066  REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517.

2. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana proszę kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@lsi.lodz.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Radecki.

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówienia, przez ŁSI, zawarcia i realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ŁSI, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ŁSI mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŁSI, osoby występujące z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia, Krajowa Izba Odwoławcza, US, ZUS, banki, organy egzekucyjne, sady powszechne  oraz spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której ŁSI prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego działająca pod adresem:   https://lsi.eb2b.com.pl.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1)     przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/sektorowego,

2)     jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas archiwizacji  oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.  ŁSI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w formularzu oferty ( załącznik nr 1 do SWZ).

Metadane

Data publikacji : 13.05.2022
Data modyfikacji : 13.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Pajerska BIURO ZAMÓWIEŃ
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Pajerska

Opcje strony

do góry