Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości Zamawiającego położonych w Łodzi

Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości Zamawiającego położonych w Łodzi

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dla zadania: "Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości Zamawiającego położonych w Łodzi"  pod adresem:

https://lsi.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/395655

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź (dalej: „ŁSI”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., 1710). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego ŁSI informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ŁSI z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000243066  REGON: 100077301, NIP: 725-19-06-517.

2. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana proszę kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@lsi.lodz.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Radecki.

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówienia, przez ŁSI, zawarcia i realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ŁSI, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ŁSI mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŁSI, osoby występujące z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia, Krajowa Izba Odwoławcza, US, ZUS, banki, organy egzekucyjne, sady powszechne  oraz spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B, na której ŁSI prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego działająca pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1)     przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/sektorowego,

2)     jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas archiwizacji  oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 18.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Grabowski BIURO ZAMÓWIEŃ

Opcje strony

do góry